5. Tozaoxşar sənaye materiallarının istehsalı xətti (əhəngdaşı tozu, kalsid, mərmər, kaolin, gips, barit, çöl şpatı, kvars qumu, və s.)