Məhsullarımız

Faydalı qazıntıların növündən, hasilatın texnoloji xüsusiyyətindən, xammal və materialın emalı və yatağın istismarının konkret şərtlərindən asılı olaraq, avadanlıqların müxtəlif növləri vardır: